Pozvánka na Valnou hromadu Šlágr klub a.s.

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU
  
Představenstvo akciové společnosti
 
Šlágr klub a.s.
 
se sídlem v Praze 6, Bubeneč, Podbabská 1112/13, PSČ 160 00, IČ: 601 96 611
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 25247
 (dále jen „společnost“)
s v o l á v á
v souladu s ustanoveními §§ 402-403 a §§406-408 zákona č. 90/2012 Sb.
zákon o obchodních korporacích a stanovami společnosti
řádnou valnou hromadu společnosti
která se bude konat dne 14. června 2023 ve 14,00 hodin
v kulturním domě v Dubném, Dubné 14

s tímto pořadem jednání:
  1. Zahájení, volba orgánů valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti.
  2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2023, seznámení valné hromady se Zprávou o vztazích za rok 2023.
  3. Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti a vyjádření o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2023, přezkoumání návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2023 a přezkoumání Zprávy o vztazích za rok 2023.
  4. Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky za rok 2023 a o vypořádání hospodářského výsledku účetního období roku 2023.
  5. Odvolání a volba nového člena představenstva.
  6. Ostatní, závěr.

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a dále zdůvodnění jednotlivých
návrhů jsou uvedeny níže v této pozvánce.

Prezence akcionářů bude probíhat v místě konání řádné valné hromady od 13,00 hodin do 13,50 hodin
Při prezenci se každý akcionář-fyzická osoba musí prokázat průkazem totožnosti. Zástupce akcionáře – fyzické osoby se musí prokázat průkazem totožnosti a písemnou plnou mocí prokazující oprávnění zastupovat akcionáře. Zástupce akcionáře-právnické osoby se musí prokázat průkazem totožnosti a platným výpisem akcionáře z obchodního rejstříku, resp. jiného rejstříku, do kterého se akcionář zapisuje. Pokud oprávnění zástupce jednat samostatně za akcionáře nevyplývá z obchodního, resp. jiného rejstříku, je zástupce dále povinen předložit písemnou plnou moc prokazující oprávnění zastupovat akcionáře.
Konec valné hromady je plánován na 15,00 hodin.

Návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění:

K bodu 2) pořadu řádné valné hromady:
Valná hromada společnosti Šlágr klub a.s., IČ: 090 80 503, se sídlem Podbabská 1112/13, Bubeneč, 160 00 Praha 6, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 25247, bere na vědomí Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2023 a bere na vědomí Zprávu o vztazích za rok 2023.
Zdůvodnění bodu 2)
Představenstvo společnosti předkládá valné hromadě k projednání Zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2023. Představenstvo je dále povinno seznámit akcionáře společnosti se Zprávou o vztazích mezi propojenými osobami v souladu s § 84 ZOK, kterou taktéž předkládá akcionářům.Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2023 a Zpráva o vztazích 2023 tvoří přílohu této pozvánky.


K bodu 3) pořadu řádné valné hromady:
Valná hromada společnosti Šlágr klub a.s., IČ: 090 80 503, se sídlem Podbabská 1112/13, Bubeneč, 160 00 Praha 6, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 25247, bere na vědomí Zprávu dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti a vyjádření o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2023, včetně přezkoumání návrhu rozdělení zisku za rok 2023 včetně přezkoumání Zprávy o vztazích za rok 2023.
Zdůvodnění bodu 3)
Předseda dozorčí rady v souladu s ustanovením § 449 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích (dále také „ZOK“) seznamuje valnou hromadu s výsledky kontrolní činnosti dozorčí rady, mimo jiné i s přezkoumáním řádné účetní závěrky a návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku dle § 447 odst. 3 ZOK a v souladu s ustanovením § 83 ZOK i s přezkoumáním Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami.

Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti a vyjádření o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2023, včetně přezkoumání návrhu rozdělení zisku za rok 2023 včetně přezkoumání Zprávy o vztazích za rok 2023 tvoří přílohu této pozvánky.

K bodu 4) pořadu řádné valné hromady:
a) Valná hromada společnosti Šlágr klub a.s., IČ: 090 80 503, se sídlem Podbabská 1112/13, Bubeneč, 160 00 Praha 6, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 25247, bere na vědomí řádnou účetní závěrku společnosti za účetní období kalendářního roku 2023 a schvaluje ji,
b) Valná hromada společnosti Šlágr klub a.s., IČ: 090 80 503, se sídlem Podbabská 1112/13, Bubeneč, 160 00 Praha 6, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 25247, rozhoduje, že zisk za rok 2023 ve výši 2.282,00 Kč bude převeden na účet nerozdělený zisk minulých let.
Zdůvodnění bodu 4)
Představenstvo v souladu s ustanovením § 435 odst. 4 ZOK předkládá valné hromadě ke schválení řádnou účetní závěrku společnosti za účetní období kalendářního roku 2023. Řádná účetní závěrka společnosti za účetní období kalendářního roku 2023 je v souladu s druhou větou ustanovení § 436 odst. 1 ZOK uveřejněna na internetových stránkách společnosti.
V souladu s ustanovením § 435 odst. 4 ZOK představenstvo předkládá valné hromadě výše uvedený návrh na rozdělení zisku.

Účetní závěrka společnosti za kalendářní rok 2023 tvoří přílohu této pozvánky.

K bodu 5) pořadu řádné valné hromady:
Valná hromada společnosti Šlágr klub a.s., IČ: 090 80 503, se sídlem Podbabská 1112/13, Bubeneč, 160 00 Praha 6, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 25247, odvolává stávajícího člena představenstva pana Karla Peterku, nar. 13. 2. 1993, bytem Mokré – Jih 518, Mokré, 370 01 Litvínovice, a volí nového člena představenstva společnosti pana Daniela Šefčíka, dat. nar. 29. 5. 1982, bytem Kvapilova 1628/2, 390 03 Tábor.
Zdůvodnění bodu 5)
Představenstvo společnosti předkládá valné hromadě informaci o změně v představenstvu společnosti, kdy pan Karel Peterka ml. projevil zájem o odvolání z členství z pracovních důvodů. Na uvolněné místo v představenstvu tak představenstvo s ohledem na dosaženou kvalifikaci, praxi a dosavadní pracovní výsledky navrhuje zvolit pana Daniela Šefčíka, dat. nar. 29. 5. 1982, bytem Kvapilova 1628/2, 390 03 Tábor.
Řádná účetní závěrka společnosti za rok 2023 je akcionářům k nahlédnutí 30 dnů před konáním valné hromady v pracovních dnech v době od 09.00 do 15.00 hodin v sídle společnosti (po předchozí telefonické domluvě).

Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí každý akcionář.

Přílohy:   Přílohy dle textu  

 
15. května 2024
 
Představenstvo společnosti
Šlágr klub a.s., IČ: 090 80 503